OPNIEUW RUIMTE VOOR ZELFSTANDIG WONEN MET BEGELEIDING

Deze zomer kwam het groot in het (Amsterdamse) nieuws. Organisaties als het Leger des Heils en HVO-Querido konden tijdelijk geen nieuwe klanten aanmelden voor een traject met zelfstandige woonruimte en ambulante begeleiding. De oorzaak voor die onderbreking van de aanmeldingen lag in de beschikbare budgettaire ruimte daarvoor bij de gemeente Amsterdam.

Helemaal stil lagen deze trajecten overigens niet: het ging om extra aanmeldingen, die deel uitmaken van de inhaalslag die gemaakt wordt met het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen. Inmiddels worden weer opnieuw zelfstandig wonen-trajecten gestart: er zijn afspraken over gemaakt met de gemeente Amsterdam. Samen met de gemeente zijn we in overleg gegaan en hebben we de financiële ruimte gevonden om extra klanten in zorg te kunnen nemen die in aanmerking komen voor zo'n traject.


GGZ

Absolute prioriteit geeft HVO-Querido aan de bijdrage aan het voorkomen van het verstoppen van de keten spoedeisende Psychiatrie: daar is de maatschappelijke nood het hoogst. Om die reden bieden we veel cliënten VPT aan. Die afkorting staat voor Volledig Pakket Thuis: zorg die net zo intensief is als in een 24 uursvoorziening, maar dan ambulant, dus bij mensen thuis, wordt aangeboden. Zodoende kunnen cliënten in onze 24-uurs BW-afdelingen uitstromen, waardoor plekken beschikbaar komen die kunnen worden opgevuld door onze GGZ-partners.


Taskforce

Een ander belangrijk onderdeel van de afspraken met de gemeente is dat we bijdragen aan het oplossen van de lange wachtlijsten. Daarom maakt HVO-Querido deel uit van de taskforce van de gemeente Amsterdam waar wethouder Kukenheim voorzitter van is. Ook intern heeft HVO-Querido besloten een taskforce in te richten. Deze heeft als doel om te kijken waar en hoe wij efficiënter kunnen werken, en er nog sterker op inzetten dat mensen als ze eraan toe zijn weer uit zorg gaan, of naar een volgende stap in hun traject waarin zij mogelijk minder zorg nodig hebben. Zodoende kunnen we meer mensen ondersteunen met dezelfde beschikbare middelen.