Meer cliënten, een stevige buffer en vernieuwing

VERSTANDIG OMGAAN MET RESERVES

Dankzij efficiënt werken en het maken van goede afspraken met de gemeente Amsterdam, slaagt HVO-Querido er in binnen het afgesproken budget te blijven. Sterker nog, we houden op sommige onderdelen middelen over. Ook dat geld geven we vanzelfsprekend graag een goede zorgbestemming: hoe zorgen we ervoor dat we meer mensen voor hetzelfde geld ondersteunen? Daarnaast gebeurt het dat we door omstandigheden niet al ons budget kúnnen uitgeven. Hoe dat zit leest u in kort bestek hieronder.

Maart 2019: financiën

In de maand maart zijn de medewerkers van de financiële afdelingen van HVO-Querido samen met de accountant druk met het afronden van de jaarrekening van het jaar daarvóór. Alle reden om rondom die financiële maand maart een inkijkje te geven in bijvoorbeeld het beleid van HVO-Querido waarin het om het managen van de reserves gaat.


Over welke zorg (maatschappelijke opvang, beschermd wonen, maar ook onder meer dagbesteding) HVO-Querido kan bieden, maken we afspraken met de gemeente Amsterdam. Soms doen we dat per jaar, maar steeds vaker ook voor meerdere jaren. Bij het maken van die afspraken doen we een inschatting van de duur van die zorg, het type zorg dat nodig is, de ontwikkeling van het aantal cliënten in de stad, en verschillende economische factoren. Uiteindelijk leidt dat tot een overeenkomst met een financieringsafspraak.

Ondergrens

Deze overeenkomst vormt een belangrijk kader. Het vormt als het ware de ondergrens voor wat betreft het aantal cliënten waaraan wij zorg bieden. Door efficiënt te werken en door ervoor te zorgen dat mensen niet langer in zorg zijn bij HVO-Querido dan nodig, lukt het ons zelfs om juist ruim bóven die ondergrens te blijven. Kort gezegd: we bieden meer zorg voor hetzelfde geld. Prima natuurlijk, dat meer mensen hiervan gebruik kunnen maken. In het interview verderop in dit artikel leest u over hoe Lina heeft geprofiteerd van de extra bestedingsruimte die zo is ontstaan.


interview Lina


Lina (31) heeft al bijna twee jaar een woning via Housing First. “Wat deze woning voor mij betekent? Deze woning geeft mij een gevoel van vastigheid, veiligheid en erbij horen. Het is een plek waar ik eindelijk iets kan opbouwen, mezelf kan terugtrekken en waar ik kan nadenken over mijn leven. Een plek waar ik lekker relaxed kan wakker worden. Waar ik niet hoef te denken hoe lang ik er nog mag zijn.”

Toen Lina in het laatste jaar van haar rechtenstudie zat raakte ze thuisloos. Haar moeder zette haar uit huis doordat er iets gebeurde in Lina’s persoonlijke omstandigheden. “Ik vond een zolderkamer en moest zien te overleven met maar een bijbaantje. Zo kwamen er schulden. Het ging van kwaad tot erger. Uiteindelijk moest ik stoppen met mijn studie. Op zeker moment voelde ik me afgewezen door de maatschappij.


Gelukkig was een psycholoog waarmee Lina kon praten. “Aan mijn psycholoog opperde ik de mogelijkheid van begeleid wonen. Doordat ik mijn zolderkamer uit moest en dus officieel dakloos zou worden, kon er een aanvraag worden gedaan voor Housing First. Zo kwam ik bij HVO-Querido terecht. Zij hielpen me uiteindelijk aan deze woning.

Voor mij betekent deze woning mijn recht van bestaan. Een plek om te wonen is een eerste voorwaarde om aan jezelf te werken. Om vervolgens te kunnen studeren en werken.”


Lina is erg positief over de hulpverlening van HVO-Querido. “Het was de eerste vorm van hulpverlening door mensen die ook écht ménsen zijn. Ze hebben niet alleen oor voor mijn problemen, ze pakken ze ook daadwerkelijk aan. HVO-Querido maakte het mogelijk dat ik mijn opleiding op kon pakken en in september ben weer begonnen met mijn rechtenstudie.”


“Die studie is heel tof en het maakt dat ik elke dag weer trots op mezelf ben. Ik moet nu een adviesnotitie schrijven en ik weet dat ik dat ga flikken. Ik put momenteel uit een kracht die ik lang niet heb gehad. Toen het zo slecht ging, had ik dat niet gekund. Nu heb ik een plek waar ik op mezelf kan zijn en een feestje kan geven wanneer ik dat wil. Het allerfijnste is dat ik kan bellen met mijn begeleidster als er iets heftigs aan de hand is. En dat zij dat dan met mij oppakt. Ze is als een ‘moeder’ voor me. HVO-Querido doet net dat beetje extra. Ze zijn er voor je. Sinds ik mijn studie weer heb hervat, ben ik weer mens geworden.”


Toch heeft dat efficiënte werken een neveneffect. We kunnen er weliswaar meer mensen door in zorg nemen, het betekent ook dat we die zorg moeten zien mogelijk te maken. Met Housing First zetten we in op het zelfstandig wonen van mensen, met begeleiding die naar hen toekomt. Essentieel daarvoor is de beschikbaarheid van zelfstandige woonruimte – en die is nu eenmaal schaars in Amsterdam en Haarlem. Het gevolg is dat we niet alle financiële middelen die we dankzij slim inkopen en efficiënt werken overhouden, kunnen besteden. Woningen zijn nu eenmaal schaars, en hoe hard onze partners (corporaties, gemeentes) daar ook hun best voor doen, het duurt soms even voordat woonruimte beschikbaar is. Daarin zijn onze cliënten overigens niet anders dan andere Amsterdammers, Haarlemmers of Diemenaren.

Het gevolg is ook dat HVO-Querido over een stevige reserve beschikt.

Enerzijds is dat goed, we kunnen daarmee tegen een stootje. We noemen dat ons weerstandsvermogen. Anderzijds worden mensen niet beter van geld dat op de bank blijft staan.


Innovatie

HVO-Querido gaat actief met deze reserves om. Voor zover we deze gelden niet nodig hebben voor onze buffer, het weerstandsvermogen, stellen ze ons in staat te investeren in innovatie, in vernieuwing van de zorg. Bijvoorbeeld in nieuwe projecten als de locaties waar naasten een grote invloed op ons beleid hebben, of in Housing First of in de zorg voor mensen die uit detentie komen (forensische zorg). In de toekomst willen we bovendien kijken of het mogelijk is mensen al zorg te bieden die nog op de wachtlijst staan voor een zorgtraject.